هم وطنان گرامی

برای سامان دادن به وضعیت فعلی کشورمان ما هم باید آستین بالا زنیم
می توانیم صدای هزاران گلوی باشیم که نمی توانند فریاد بکشند

با این عهد ما گروهی از ملی گرایان ایرانی ساکن هلند می خواهیم از طریق این تارنما دستهامان را بهم رسانیم

و یقین داریم که با همفکری و همکاری می توانیم برای ایرانی آزاد و آباد و برابر گستر امیدوار باشیم

ایران سرزمین همه ایرانیان است

دبیرخانه جبهه ملی ایران - هلند